CN
EN

连接电脑

蓝牙耳机怎么连接电脑需要哪些配件

2017-03-19

蓝牙耳机怎么连接电脑需要哪些配件,了解一下很重要,连这些都不知道,那就呵呵了,支持高质量音频服务的蓝牙适配器,和立体声蓝牙耳机还有蓝牙适配器驱动等

 配件:

  1、支持高质量音频服务的蓝牙适配器。这个可以在淘宝等配套区买,起码是4.0版本的蓝牙适配器才可以用。

蓝牙适配器

 

  2、立体声蓝牙耳机。你可以买得到,或者已经有的更好。牌子无所谓的。

  3.、安装好蓝牙适配器驱动.打开蓝牙搜索界面,按图一和图二步骤进行。

蓝牙适配器安装步骤一

                                 图一

安装步骤二

                          图二

蓝牙耳机适配器驱动的简单安装这里不再赘述,会有相关章节详细介绍。见后期更新。